Exchange2019

رفع ایراد در MS Exchange 2019: پیام خطای Your request couldn’t be completed. Please try again in a few minutes به هنگام درخواست دسترسی Admin به EAC

نشانه ها: سناریوی زیر را در نظر بگیرید: شما در جایی کار می کنید که به طور همزمان از MS Exchange 2013 و MS Exchange 2019 در حال استفاده است. شما Admin این سیستم هستید. میل باکس شما بر روی Exchange Server 2013 قرار دارد. در این سناریو نمی توانید با استفاده از Exchange Admin […]

1-1-1

آموزش تنظیم سرور SMTP بیرونی در Plesk

از این پس تصمیم داریم تا هر بار، یک نکته سریع و عملی در خصوص راه اندازی، رفع ایراد و پیکربندی سرویس ها و نرم افزارهای متداول در بستر شبکه به شما عرضه کنیم. این بخش به نحوه پیکربندی و راه اندازی SMTP Server بیرونی در Plesk اختصاص دارد. توجه داشته باشید که این راهنما […]